Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

Regulamin Rady Rodziców

REGULAMIN RADY RODZICÓW

Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajkowie

Na podstawie art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) uchwala się, co następuje:

I. Nazwa reprezentacji rodziców:

Reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do szkoły przyjmuje nazwę Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Czajkowie

II. Cele i zadania Rady Rodziców:

1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły.

2. Zadaniem Rady Rodziców jest szczególności:

 • organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania i realizacji celów i zadań statutowych szkoły,
 • gromadzenie funduszy niezbędnych do wspierania działalności szkoły oraz ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,
 • zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na działalność szkoły poprzez znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno -wychowawczych, uzyskanie porad w sprawie wychowania dziecka, wyrażania i przekazywania opinii na temat dziecka

3. Do kompetencji Rad Rodziców należy:

 • uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,
 • wyrażanie opinii o pracy nauczyciela przy ocenie dorobku zawodowego i ocenie pracy,
 • opiniowanie szkolnego zestawu podręczników.

III. Organizacja działań ogółu rodziców i Rady Rodziców:

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.

2. Zebranie rodziców klasy wybiera spośród siebie „klasowa radę rodziców” składającą się z trzech lub czterech osób.

3. Zebranie rodziców grupy wybiera jednego przedstawiciela tej rady do Rady Rodziców szkoły.

4.Plenarne zebranie Rady Rodziców wybiera spośród siebie prezydium jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców.

5.Prezydium Rady Rodziców składa się z co najmniej trzech członków, tak aby można było wyłonić przewodniczącego, zastępcę i sekretarza. Prezydium dokonuje swego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

6. Prezydium Rady Rodziców – spośród członków Rady - może tworzyć komisje i zespoły robocze dla wykonywania określonych zadań.

7. Osoby wchodzące w skład organów rady wykonują swoja pracę społecznie.

8. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok, tj. od dnia wyboru do dnia wyboru nowej Rady Rodziców w następnym roku szkolnym.

IV. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców:

1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu.

2. Uchwały są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.

V. Tryb przeprowadzania wyborów do klasowych rad rodziców i do Rady Rodziców:

1. Wybory do klasowej rady rodziców szkoły oraz przedstawicieli do Rady Rodziców szkoły odbywają się w głosowaniu tajnym.

2. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali 50 % plus jeden głos uczestników zebrania wyborczego.

4. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim zebraniu.

VI. Ramowy plan pracy Rady Rodziców:

1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców zwoływane jest nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

2. Zebranie plenarne może być zwołane także w każdym czasie na wniosek 3 członków Rady Rodziców lub dyrektora szkoły.

3. Posiedzenia Rady Rodziców są protokołowane przez sekretarza Rady Rodziców.

4. Zebrania rodziców poszczególnych grup mogą się odbywać z inicjatywy samych rodziców, Rady Rodziców lub wychowawcy.

5. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Rady Rodziców:

 • wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania,
 • sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
 • informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki,
 • wolne głosy i wnioski,
 • wybory nowych organów Rady Rodziców.

VII. Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców:

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z następujących źródeł:

 • ze składek rodziców,
 • z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji,
 • innych.

2. Gromadzone środki finansowe przeznaczone są na wspieranie statutowej działalności szkoły.

3. Wysokość składki rodziców ustala rada Rodziców.

4. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie preliminarza

wydatków zatwierdzonego przez Radę Rodziców.

5. Prezydium Rady Rodziców może wydatkować środki pochodzące ze składek oraz innych źródeł na następujące cele:

 • dofinansowanie imprez i zabaw, np. z okazji Św. Mikołaja
 • sfinansowanie niektórych zajęć pozaprogramowych,
 • zakup środków dydaktycznych
 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin,
 • nagrody dla uczniów za wyniki w nauce, czytelnictwie, frekwencję, sukcesy sportowe,
 • inne uzasadnione cele.

6. Do obsługi księgowo-rachunkowej funduszy Rady Rodziców prezydium wyznacza skarbnika spośród członków Rady Rodziców.

7. Prezydium zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat i przelewów.

8. Zasady rachunkowości oraz obiegu dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia, tj. 15 września 2017 r.

07-06-2021, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.