Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

Piosenka jako narzędzie uczenia się języka angielskiego

Opis innowacji:

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Organizacyjno-metodyczna dotycząca doskonalenia procesu dydaktycznego

Temat innowacji:

Piosenka jako narzędzie uczenia się języka angielskiego

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie

Autor: Elżbieta Potalska

Rodzaj innowacji : organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: 27 kwietnia 2018r.

Data zakończenia: grudzień 2019r.

Adresaci: uczniowie klas II i III gimnazjum w PSP im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie.

I. MOTYWY WPROWADZENIA INNOWACJI

Jako nauczyciel z wieloletnim stażem, w swojej praktyce dydaktycznej wielokrotnie miałam okazję zaobserwować, jak bardzo zwiększa się motywacja uczniów do pracy z materiałem językowym, kiedy jest on zaprezentowany w tekście piosenki. Wynika to w sposób oczywisty z faktu, że dla większości nastolatków słuchanie piosenek, w tym piosenek anglojęzycznych, jest ulubioną formą spędzania czasu wolnego. Postanowiłam wykorzystać to naturalne upodobanie w celu realizacji określonych zadań edukacyjnych.

Przede wszystkim, uważam, że teksty piosenek stwarzają okazję do nauczania różnych aspektów języka. Są one materiałem autentycznym i jako takie są skarbnicą żywej mowy, zawierają bogate słownictwo, wyrażenia proste i kolokwialne, ale także idiomy i wyrażenia złożone. Zawierają proste konstrukcje gramatyczne i skomplikowane, zaawansowane struktury. Prezentują wymowę, akcent i intonację w najlepszym wydaniu, dlatego mogą służyć różnym celom językowym. Kształcą wszystkie sprawności językowe, a zwłaszcza umiejętność rozumienia ze słuchu w sytuacjach życia codziennego.

Piosenki optymalizują również sam kontekst nauczania. Angażując się w przyjemne doświadczenie, uczniowie stają się na lekcji rozluźnieni, bardziej otwarci na bodźce zewnętrzne, a pracę z nowym materiałem postrzegają raczej jako zabawę niż naukę. Szczególnie efektywne oddziaływanie piosenek na uczenie się języka występuje w przypadku osób o inteligencji muzycznej (rodzaje inteligencji według H. Gardnera). Osoby takie lepiej przyswajają materiał, jeśli towarzyszy mu rytm i melodia.

Kolejnym, ważnym według mnie aspektem pracy z piosenką angielską jest duże prawdopodobieństwo, że opracowywany na lekcji materiał będzie obecny w życiu uczniów poza klasą szkolną – w trakcie kolejnego słuchania czy śpiewania dla czystej przyjemności. Daje to szansę wielokrotnego utrwalania i zapamiętania. Efekt ten jest osiągalny zwłaszcza wtedy, gdy uczniowie współuczestniczą w wyborze utworów omawianych na zajęciach.

Pracując z tekstami piosenek, możemy też realizować różnorodne cele wychowawcze. Każda piosenka jest o czymś. Warto więc wybierać utwory, które poruszają istotne dla nastolatków kwestie, takie jak przyjaźń, miłość, dorastanie, szukanie własnego miejsca w świecie, poczucie zagubienia, walka z przeciwnościami, dążenie do realizacji własnych marzeń.

Nie bez znaczenia jest również fakt, że wykorzystanie piosenek na lekcjach języka obcego wzmacnia relacje między nauczycielem a uczniami i współtworzy dialog międzypokoleniowy. Wspólne upodobania muzyczne zmniejszają bowiem dystans między uczącym a młodzieżą.

II. CELE INNOWACJI


Cel główny:

Rozwijanie umiejętności językowych, ze szczególnym naciskiem na umiejętność rozumienia ze słuchu.


Cele szczegółowe:

- Uczeń lepiej rozumie różne teksty mówione i pisane w sytuacjach życia codziennego,

- ma bogatsze słownictwo,

- poznaje różnice między formami języka angielskiego oficjalnego i potocznego,

- odkrywa indywidualne zdolności językowe poprzez rozwiązywanie ćwiczeń na materiale,
który go szczególnie interesuje,

- łatwiej rozwiązuje zadania testowe i egzaminacyjne ze słuchu,

- jest bardziej zmotywowany do samodzielnego rozwijania umiejętności językowych.

III. METODY I FORMY PRACY

Formy:

Innowacja będzie realizowana na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, które będą się odbywać co drugi tydzień. Aby osiągnąć założone cele, zaplanowałam różnorodne formy pracy:

- praca w grupach
- praca w parach
- praca indywidualna
- śpiewanie chóralne

Każda jednostka lekcyjna poświęcona pracy z piosenką będzie podzielona na trzy fazy:

- ćwiczenia poprzedzające słuchanie
- ćwiczenia w trakcie słuchania
- ćwiczenia po wysłuchaniu


Metody:

W celu jak największego zaktywizowania uczniów zaplanowałam urozmaicone metody
i techniki pracy z piosenką, np.:

Przed słuchaniem:

- odgadywanie treści piosenki na podstawie tytułu

- odgadywanie treści piosenki na podstawie teledysku z wyłączonym dźwiękiem

- burza mózgów w celu zgromadzenia przewidywanego w tekście słownictwa

- uzupełnianie luk w tekście, a następnie sprawdzanie poprawności w trakcie słuchania

W trakcie słuchania:

- uzupełnianie luk w tekście,

- wpisywanie w lukę podanych czasowników w odpowiedniej formie gramatycznej,

- zaznaczanie słowa słyszanego w tekście spośród dwóch podanych, które brzmią podobnie lub
pasują do danej konstrukcji,

- porządkowanie kolejności zdań w zwrotce,

- porządkowanie pociętych fragmentów tekstu,

- porządkowanie kolejności wyrazów w linijce,

- korygowanie celowo zastosowanych błędów,

- notowanie tekstu w trakcie słuchania.


Po słuchaniu:

- opowiadanie o czym jest piosenka, opisywanie sytuacji,

- nazywanie uczuć bohaterów,

- określanie tematu piosenki,

- szukanie słów kluczy do tematu piosenki,

- odpowiadanie na pytania do tekstu,

- układanie pytań do tekstu,

- wywiad z bohaterem tekstu,

- pisanie listu do bohatera, np. udzielenie mu rady,

- pisanie historii opartej na tekście piosenki,

- wymyślanie innego zakończenia,

- dopisywanie kolejnych zwrotek,

- powtarzanie tekstu w celu ćwiczenia wymowy,

- dyktowanie tekstu lub fragmentu,

- wspólne śpiewanie, również w wersji karaoke.

IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA (korzyści wdrożenia innowacji)


dla ucznia:

- podniesienie motywacji do nauki języka angielskiego,

- przezwyciężenie blokady w posługiwaniu się językiem obcym,

- rozwinięcie własnych uzdolnień językowych,

- wzbogacenie czynnego i biernego zasobu słownictwa,

- utrwalenie poznanych struktur gramatycznych,

- usprawnienie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

- poznanie języka nieoficjalnego, potocznego,

- poprawa wyników egzaminu gimnazjalnego,

- wzrost pewności siebie i satysfakcji z pogłębiania znajomości języka.

dla nauczyciela:

- poszerzenie własnego doświadczenia zawodowego,

- utrwalanie dobrych relacji z uczniami, współtworzenie dialogu międzypokoleniowego na bazie
wspólnych upodobań muzycznych.

dla szkoły:

- poprawa jakości pracy szkoły,
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród uczniów i rodziców jako placówki dbającej
o językowy rozwój swoich wychowanków.

V. TEMATYKA ZAJĘĆ

Tematyka każdej jednostki lekcyjnej będzie się ogniskować wokół wybranego tekstu piosenki.
Cześć tytułów zostanie wybrana przez uczniów w konsultacji z nauczycielem.

Tematy zaproponowane przez nauczyciela:

1. Hymn zwycięzców czy piosenka o trudnej drodze do sukcesu? – Queen: We Are the
Champions

2. Dlaczego anioły płaczą? – Morandi: Angels.

3. Symbolem czego jest drzewo cytrynowe w piosence zespołu Fool’s Garden Lemon Tree?

4. Co zrobić, gdy czujemy się zagubieni w życiu? Lenka: The Show

5. Kto jest doskonały w piosence Eda Sherana Perfect?

6. Na krawędzi dorosłości. Britney Spears: I’m not a Girl, Not Yet a Woman.

7. Dlaczego niektórzy chcą być kimś innym? Lenka: Everything at Once.

8. O jakich uczuciach śpiewa Melanie C. w piosence First Day of My Life?

9. Życie to jest teatr. Queen: Show Must Go on.

10. Co by było, gdybym miał milion dolarów? Bernaked Ladies: If I Had a Million Dollars.

11. Czy nastrój piosenki Last Christmas naprawdę jest radosny?

VI. EWALUACJA

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

  • ankietę dotyczącą atrakcyjności i użyteczności zajęć,
  • rozmowy indywidualne grupowe z uczniami,
  • rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

VII. PODSUMOWANIE

Wprowadzając niniejszą innowację, zamierzam w pełni wykorzystać pozytywny wpływ piosenek na kształcenie sprawności językowych uczniów. Mam nadzieję, że atrakcyjna forma zajęć przyczyni się do znaczącego zmotywowania moich podopiecznych do samodzielnej pracy nad rozwijaniem znajomości języka angielskiego w oparciu o łatwo dostępne źródła muzyczne.

17-06-2018, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.