Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

Cyfrowym okiem...

Sprawozdanie z realizacji innowacji „Cyfrowym okiem”

Innowacja „Cyfrowym okiem” była realizowana w roku szkolnym 2018/2019 wśród uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych.

Zrealizowano następujące zadania:

- zajęcia dotyczące powstawania obrazu w aspekcie optyki geometrycznej

- zajęcia dotyczące obróbki zdjęć w programach graficznych

- zajęcia dotyczące tworzenia albumów i prezentacji multimedialnych

- wykonano gazetki: Historia fotografii, gazetka pokonkursowa

- zorganizowano konkursy fotograficzne: Piękna Polska, Zjawiska fizyczne i przyrodnicze.

Wszystkie działania spotkały się z entuzjazmem wśród uczniów. Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach fotograficznych, wykonując coraz to lepsze zdjęcia zarówno pod względem technicznych, jak i pomysłowości.

Efektem innowacji są zdjęcia konkursowe oraz poszerzenie wiadomości z optyki, informatyki – grafiki komputerowej, skierowanie uwagi uczniów na pożyteczne wykorzystanie technologii komputerowych.


Opis innowacji

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

ORGANIZACYJNO – METODYCZNA

Autorzy:

Anna Łabęcka, Barbara Rżana

„Cyfrowym okiem…”

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie

Autorzy: Anna Łabęcka, Barbara Rżana

Temat: „Cyfrowym okiem…”

Rodzaj innowacji: organizacyjno - metodyczna

Data wprowadzenia: październik 2018r.

Data zakończenia: maj 2019r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie szkoły podstawowej oraz młodzież gimnazjalna.
Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2018/2019 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zadania zaplanowane w ramach innowacji odbywać się będą:

- w ramach spotkań w czasie wolnym od lekcji,

- jako element lekcji na zajęciach fizyki, informatyki,

- poprzez udział uczniów w konkursach,

- poprzez wykonywanie gazetek tematycznych, projektów multimedialnych,

- wycieczkę dydaktyczną.

I. MOTYWY WPROWADZENIA INNOWACJI

Współczesna szkoła ma przygotowywać dzieci i młodzież do bezpiecznego i efektywnego korzystania z nowych cyfrowych technologii. Współczesny świat stawia przed młodym człowiekiem coraz to nowsze modele urządzeń telekomunikacyjnych, które wymagają sprawnego posługiwania się technikami informatycznymi. W naszej szkole od lat organizowane są konkursy fotograficzne, które cieszą się dużą popularnością. Jednak zauważamy, że uczniom brakuje wiedzy i umiejętności na temat możliwości obróbki zdjęć przy wykorzystaniu darmowych programów graficznych oraz wykorzystania możliwości aparatów fotograficznych.

Proponowana innowacja łączy w sobie rozwijanie zainteresowań technicznych (obsługa aparatów cyfrowych, komputerów, drukarek) z kształtowaniem wrażliwości na otaczającą nas przyrodę, którą warto utrwalać.

II. CELE INNOWACJI


Cel główny:

Zapoznanie uczniów z możliwościami cyfrowej rejestracji obrazu, jego opracowania
i obróbki w komputerze, wydruku oraz estetycznej prezentacji, a także z możliwościami łączenia fotografii w ciekawe projekty.

Realizacja tego celu pozwoli na skierowanie uwagi uczniów na pożyteczne wykorzystanie technologii komputerowych, a odciągnięcie ich od biernego korzystania z telefonu, komputera.


Cele szczegółowe:

- pokazanie fotografii z punktu widzenia różnych dziedzin nauki np. fizyki,

- kształcenie umiejętności obserwacji zjawisk fizycznych i ich utrwalania,

- poprawa techniki wykonywania zdjęć,

- swobodne posługiwanie się programami do obróbki zdjęć,

- kształtowanie u uczniów właściwego korzystania z nowych technologii komputerowych,

- tworzenie okolicznościowych projektów,

- przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach,

- zachęcanie do postrzegania fotografowania jako sposobu spędzania wolnego czasu.

III. METODY I FORMY PRACY

Formy:

  • zajęcia z całą grupą
  • zajęcia w zespołach,
  • zajęcia indywidualne

Metody:

  • pogadanka, wykład z pokazem, obserwacje, tworzenie projektów multimedialnych, symulacje graficzne, warsztaty

IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA (korzyści wdrożenia innowacji)


dla ucznia:

- umie wykorzystać dowolny program pozwalający na obróbkę zdjęć i uzyskać zamierzony efekt

- potrafi wskazać błędy w kompozycji zdjęcia

- umie właściwie wykorzystać swój wolny czas

- potrafi swoją pasją zainteresować innych

- umie we właściwy, estetyczny i profesjonalny sposób przedstawić efekty swojej pracy


- jest otwarty na otaczający go świat i rzeczywistość

- jest wrażliwy na piękno i brzydotę i potrafi przekazać swoje spostrzeżenia przy pomocy aparatu

- wykazuje się większą samodzielnością i kreatywnością;

dla nauczycieli:

- poszerzenie własnego warsztatu pracy,

- utrwalanie dobrych relacji z uczniami.

dla szkoły:

- poprawa jakości pracy szkoły,
- poszerzenie oferty edukacyjnej,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jako placówki nowoczesnej i ukierunkowanej na rozwój.

dla rodziców:

- rozwój kreatywności dziecka.

V. EWALUIACJA


W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

- rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

- obserwacje uczniów podczas realizacji zadań.

VI. PODSUMOWANIE

Niniejsza innowacja ma na celu wyzwolenie u młodego człowieka potencjału do czynnego korzystania z nowoczesnych technologii.

27-06-2019, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.