Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

"Niebieskie krzesło" - Szkolny Teatr Profilaktyczny

Kolejne działania - Niebieskie krzesło

Działania w ramach innowacji


Opis innowacji "Niebieskie krzesło" - Szkolny Teatr Profilaktyczny

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

Organizacyjna, dotycząca rozwiązywania problemów wychowawczych

Nazwa szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie

Autorzy: Joanna Modras - Nowacka, Agata Ozdoba

Temat: "Niebieskie krzesło" - Szkolny Teatr Profilaktyczny

Rodzaj innowacji: organizacyjna

Data wprowadzenia: 1 luty 2018r.

Data zakończenia: 31 maj 2019r.

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są uczniowie klas VI, VII, VIII PSP im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie. Czas realizacji innowacji obejmuje II semestr roku szkolnego 2017/2018 oraz rok szkolny 2018/2019.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych, raz w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei antydyskryminacyjnych i zapobieganie zachowaniom ryzykownym podejmowanym przez młodzież w Internecie. W innowacji wykorzystany zostanie spektakl profilaktyczny jako forma, oddziałująca na wrażliwość młodych ludzi. Ma motywować i zachęcać uczniów do działań antydyskryminacyjnych i unikania zachowań zagrażających ich bezpieczeństwu w Internecie.

Motywacja wprowadzenia innowacji


Innowacja „Niebieskie krzesło" - Szkolny Teatr Profilaktyczny jest naszą odpowiedzią na sugestie uczniów, którzy bardzo chętnie angażują sie w tego typu działania. Realizując z uczniami podobne spektakle zauważyliśmy, jak pod wpływem wspólnego tworzenia wywala się w nich kreatywność, samodzielność
i wzrasta motywacja do działania. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają także w innowacyjny sposób realizować założenia podstawy programowej. Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w szkole zauważyłyśmy, że uczniom brakuje możliwości wyrażania siebie i swoich emocji poprzez sztukę. Stąd nasz pomysł na tego typu działanie innowacyjne, będące odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów.

Opis innowacji:

1. WSTĘP
Przygotowując działania w ramach innowacji zadałyśmy sobie kilka kluczowych pytań, które pozwoliły nam skonstruować plan najbliższy oczekiwaniom uczniów.
Zastanowiłyśmy się w jaki sposób podejmować działania, stwarzające dziecku okazję do aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które spowodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych?
Jak zainteresować dziecko zagadnieniami z zakresu cyberprzemocy?
Jak uwrażliwić je na problemy dyskryminacji? Jak uczyć zachowań promujących zdrowie, jak też zapobiegających zagrożeniom?

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Innowacja skierowana jest do uczniów klasy VI, VII, VIII PSP w Czajkowie

2. Główne założenia pracy na zajęciach innowacyjnych:

 • Wykorzystanie potencjału uczniów;
 • Zapoznanie z problematyką dyskryminacji i cyberprzemocy;
 • Wdrożenie pracy metodą projektu.

3. CELE INNOWACJI

Cel główny: uwrażliwienie uczniów na problemy dyskryminacji i cyberprzemocy

Cele szczegółowe:

 • wyrabianie u uczestników i widzów spotkań teatralnych umiejętności wglądu w siebie, ukazanie możliwości alternatywnego reagowania i spędzania czasu wolnego;
 • dostarczanie wiedzy na czym polega cyberprzemoc i dyskryminacja i jak reagować na jej przejawy;
 • rozbudzanie, rozwijanie i pogłębianie wrażliwości moralnej, emocjonalnej i estetycznej, a także refleksji nad konsekwencjami własnych wyborów;
 • uświadomienie systemu wartości i jego wpływu na życie;
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości;
 • uświadomienie niebezpieczeństw płynących z cyberprzemocy i dyskryminacji;
 • stwarzanie dzieciom doświadczeń korygujących zaburzenia związane z funkcjonowaniem społecznym;
 • pokonywanie lęku przed wystąpieniami publicznymi.

4. METODY I FORMY

Innowacja prowadzona będzie realizowana za pomocą następujących form pracy:

 • drama - techniki dramowe: techniki kontekstu, techniki narracji, techniki symboliczne, techniki refleksyjne;
 • rozmowy;
 • wywiady;
 • ćwiczenia pantomimiczne;
 • ćwiczenia dykcyjne;
 • improwizacje;
 • odgrywanie scenek rodzajowych;
 • inscenizacje.

5. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż sami staja sie twórcami, kreując teatralną rzeczywistość;
 • Mają możliwość tworzenia od podstaw spektaklu teatralnego;
 • Mają możliwość wyrażania swoich emocji, przekonań i sądów za pomocą technik teatralnych;
 • Uczą się współpracy, odpowiedzialności za efekt swoich działań;
 • Mają szansę na alternatywne spędzanie czasu wolnego.

Nauczyciele:

 • Wykorzystują potencjał uczniów
 • Mają szansę wspierać i rozwijać kreatywność, pomysłowość i samodzielność uczniów.

6. TEMATYKA ZAJĘĆ

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o założenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, a także o wyniki badań ankietowych dotyczących bezpieczeństwa w internecie i dyskryminacji. Są one kontynuacją tematyki podejmowanej wielokrotnie podczas lekcji z wychowawcą, pedagogiem i zapraszanymi specjalistami. Uzupełniają i poszerzają wiedzę uczniów na temat współczesnych zagrożeń.

7. EWALUACJA

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciele przeprowadzą:

 • ankietę;
 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami;
 • rozmowy z rodzicami.

Szczegółowa analiza wyników ankiety, przeprowadzonych rozmów pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji pracy w tej grupie.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

8. SPODZIEWANE EFEKTY

 • Rozwój umiejętności planowania działań;
 • Zwiększenie zaangażowania uczniów w działania innowacyjne;
 • Ukierunkowanie uczniów na rozwój własnych talentów, umiejętności.

Wpływ na pracę szkoły:

 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez wprowadzenie innowacji pedagogicznej;
 • Pogłębienie współpracy ze środowiskiem lokalnym;
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły, jako placówki nowoczesnej i ukierunkowanej na rozwój.

9. PODSUMOWANIE

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z działalności Szkolnego Teatru Profilaktycznego, jako metody oddziaływania na młodych ludzi.

25-05-2018, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.