Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie.

Data publikacji strony internetowej: 2016-10-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • dla informacji brak właściwej relacji,
 • na stronie internetowej nie przedstawiono zrozumiałej kolejności przedstawianych treści,
 • na stronie nie określono prawidłowej wartości celu danych wejściowych,
 • nie spełniono wymagań minimalnego kontrastu pomiędzy tekstem a tłem,
 • strona używa grafik aby przedstawić tekst,
 • w przypadku automatycznie aktualizowanej treści nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na pauzę, zatrzymanie i ukrywanie,
 • na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
 • na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
 • brak mechanizmów sugerujących korektę błędu wejściowego.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy samoocenie wykorzystano dostępne narzędzia do oceny zgodności stron internetowych z wymaganiami WCAG.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za działanie strony: Barbara Rżana, adres poczty elektronicznej: infoczajkow@o2.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 15 866 86 14. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie, Czajków Południowy 133, 28-200 Staszów
 • Tel.: (15) 866-86-14
 • Fax: (15) 866-86-14
 • E-mail: zsczajkow@o2.pl
 • Strona internetowa: https://www.zsczajkow.staszow.pl

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku szkoły prowadzą 4 wejścia:

- wejście główne (wejście od strony placu szkolnego). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły, znajduje się na parterze szkoły. Podwójne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwieranie ręczne do holu głównego,

- przedszkolne – wejście przez jedno skrzydło. Do drzwi prowadzą 3 schodki,

- od strony hali sportowej – drzwi dwuskrzydłowe. Do wejścia prowadzą strome schody zaopatrzone w barierkę,

- od strony ulicy – drzwi dwuskrzydłowe. Do wejścia prowadzą strome schody zaopatrzone w barierkę.

2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami..

4. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną.

5. Budynek jest dwukondygnacyjny, nie wyposażony w windę.

6. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko przestronny korytarz i pomieszczenia na parterze.

7. W budynku nie występują udogodnienia dla osób niewidomych w postaci informacji zawartej w alfabecie Braille’a.

8. Przed budynkiem nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

9. Istnieje możliwość, aby osoba z psem przewodnikiem mogła wejść do budynku.

10. W budynku nie jest zatrudniona osoba potrafiąca posługiwać się językiem migowym, mogąca bezpłatnie pełnić funkcję tłumacza, jak również udzielić informacji.

11. Szkoła posiada łazienkę dla osób niepełnosprawnych przy hali sportowej.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

2. Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego,

3. Warunki techniczne publikacji oraz struktura dokumentu elektronicznego „Deklaracji Dostępności” opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji – wersja 1.5 uwzględnia zmiany z 11.02.2020 r.

29-03-2021, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.