Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

POZNAJĘ SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ – podróże z historią

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno – metodyczna

AUTORZY INNOWACJI: Wanda Bielec, Agnieszka Klimek

TEMAT INNOWACJI: „POZNAJĘ SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ – podróże z historią”

NAZWA SZKOŁY: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie

AUTOR: Wanda Bielec, Agnieszka Klimek

TEMAT: „POZNAJĘ SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ – podróże z historią”

PRZEDMIOT – edukacja wczesnoszkolna

RODZAJ INNOWACJI: organizacyjno – metodyczna

DATA WPROWADZENIA: październik 2018r.

DATA ZAKOŃCZENIA: czerwiec 2020r.

ZAKRES INNOWACJI:

Adresatami innowacji są uczniowie klas I – III. Czas realizacji innowacji obejmuje lata szkolne 2018/19 i 2019/20.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych i cyklicznych wycieczek:

- październik 2018r. – Zamek w Chęcinach

- kwiecień 2019r. – Zamek w Ujeździe

- maj 2019r. – Pałac w Dziękach

- czerwiec 2019r. – Sandomierz i Baranów Sandomierski

- wrzesień 2019r. – Pałac w Kurozwękach

- kwiecień 2019r. – Szydłów

- czerwiec 2019r. - Wiślica

MOTYWACJA WPROWADZENIA INNOWACJI:

Motywacją wprowadzenia innowacji „POZNAJĘ SWOJĄ MAŁĄ OJCZYZNĘ – podróże z historią” jest potrzeba lepszego poznania środowiska lokalnego, jego historii i dziedzictwa kulturowego oraz wpływu tego środowiska na tożsamość dziecka. Środowisko z jakiego się wywodzimy ma ogromny wpływ na nasze przyszłe życie, stanowi ważny składnik integracji europejskiej, sprzyja zakorzenieniu się w tzw. Małej Ojczyźnie, a wzorce, które czerpiemy z domu rodzinnego kształtują naszą osobowość. Aby trwać w tradycji i ją kultywować trzeba coś o niej wiedzieć, gdyż człowiek często widziany jest przez pryzmat bogatej tradycji regionalnej. W związku ze zmieniającym się stylem życia i poszukiwaniem pracy z daleka od domu, często za granicą związki uczuciowe z miejscem zamieszkania ulegają rozluźnieniu.

OPIS INNOWACJI:

 1. WSTĘP

Celem wprowadzenia innowacji w naszej szkole jest podniesienie atrakcyjności zajęć z edukacji wczesnoszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem edukacji regionalnej.

Innowacja ma na celu rozwijanie w dziecku poczucia własnej tożsamości regionalnej, a tym samym kształtowanie postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska i „autentycznego otwarcia się na inne społeczności i kultury.”

 1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

 1. Innowacja skierowana jest do uczniów klas I, II i III
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych wycieczkach i zajęciach:
 • Wykorzystanie przeglądarek internetowych i tablicy multimedialnej
 • Zapoznanie z historią i kultura zwiedzanych miejsc
 • Wdrożenie pracy metodami aktywizującymi

 1. CELE INNOWACJI

Cel główny: Głównym celem innowacji jest rozwijanie u uczniów postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej poprzez poznanie swojego regionu i jego historii.

Cele szczegółowe:

 • poprawa jakości zajęć edukacyjnych
 • zachęcanie do poznania swojej „małej ojczyzny” jej historii, kultury, środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków
 • kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej
 • przygotowanie uczniów do współpracy w grupie
 • upowszechnienie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
 • poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;

 1. METODY I FORMY

Nauczyciele cyklicznie realizują wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne

Metody: aktywizujące, rozmowy dydaktyczne, praca w grupach, wywiady przeprowadzane przez uczniów.

Formy: grupowa, indywidualna

 1. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę na wycieczkach do najciekawszych miejsc regionu
 • Wykorzystują możliwości jakie dają im wyjazdy
 • Mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach
 • Uczą się współpracy w grupie w sposób bezkonfliktowy i efektywny

Nauczyciel:

 • Wykorzystuje metody aktywizujące
 • Jest przewodnikiem po ciekawych miejscach „małej ojczyzny”

 1. TEMATYKA ZAJĘĆ

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki regionalnej klas I – III, uzupełniają ją i poszerzają. Przewidziano realizację 7 wycieczek;

- październik 2018r. – Zamek w Chęcinach

- kwiecień 2019r. – Zamek w Ujeździe

- maj 2019r. – Pałac w Dziękach

- czerwiec 2019r. – Sandomierz i Baranów Sandomierski

- wrzesień 2019r. – Pałac w Kurozwękach

- kwiecień 2019r. – Szydłów

- czerwiec 2019r. - Wiślica

 1. EWALUACJA

W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi:

 • rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami
 • rozmowy z rodzicami
 • opracuje wraz z uczniami album „NASZA MAŁA OJCZYZNA – TAM BYLIŚMY”.

Działania te pomogą wyciągnąć wnioski, zaplanować pracę i ewentualnie zmodyfikować metody pracy. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrektorowi szkoły.

 • Rozwój sfery emocjonalnej, poznawczej i społecznej
 • Zaangażowanie uczniów i rodziców w poznawanie swojego regionu i województwa
 • Ukierunkowanie uczniów na poznawanie swojej „małej ojczyzny”, jej kultury i historii.

Wpływ na uczniów

Wpływ na pracę szkoły:

 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez udział uczniów w wycieczkach

 1. PODSUMOWANIE

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z wdrażania od najmłodszych lat zainteresowania uczniów swoją „małą ojczyzną”, jej kulturą i historią.

31-10-2018, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.