Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Papieża Jana Pawła II

Czajkowie

zsczajkow@o2.pl

"Aktywna tablica"

AKTYWNA TABLICA - INFORMACJE O RZĄDOWYM PROGRAMIE

W lipcu 2017 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, którego beneficjentami są szkoły podstawowe oraz szkoły za granicą.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie otrzymała przewidziane programem wsparcie w wysokości 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych - w przypadku naszej szkoły: trzech tablic interaktywnych, oraz trzech zestawów nagłaśniających.

Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę zgodnie z jej zdefiniowanymi potrzebami, oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.

Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:

 • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

Wraz ze złożeniem wniosku o udział w Programie, szkoła zobowiązuje się do zrealizowania następujących zadań:

 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;
 • uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu
 • udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 • zorganizowaniu w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk;
 • wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (którego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK;
 • wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie, w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu;
 • przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie oraz:
 • ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu;
 • wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących realizacji Programu;
 • udziału w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu.

Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

REALIZACJA PROGRAMU W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ im. PAPIEŻA JANA PAWŁA II w CZAJKOWIE

1. E-koordynator programu: pani Barbara Rżana

2. Nauczycielskie zespoły samokształceniowe:

 • zespół edukacji wczesnoszkolnej: nauczyciele wychowawcy klas I-III oraz nauczyciele uczący w tych klasach
 • zespół humanistyczny: nauczyciele języka polskiego, języków obcych, historii, muzyki, plastyki
 • zespół matematyczno-przyrodniczy: nauczyciele matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki, techniki, informatyki.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie nawiązała współpracę ze szkołami w Mostkach, Koniemłotach, Kurozwękach i Wiązownicy Dużej. Szkoły utworzyły międzyszkolną sieć współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu.

Tematyka spotkań w ramach sieci współpracy:

- tworzenie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem TIK, tablic interaktywnych, monitorów

- tworzenie interaktywnych materiałów do wykorzystania w nauczaniu (w tym prezentacji, testów, puzzli, quizów, padletów – wirtualnych tablic)

- dzielenie się wypracowanymi narzędziami, dobrymi praktykami

- wykorzystanie platform edukacyjnych w nauczaniu, także zdalnym

- lekcja otwarta z elementami oceniania kształtującego (lub: stosowanie elementów oceniania kształtującego)

- realizacja kompetencji kluczowych, w tym informatycznych

- rola motywacji w nauczaniu.

25-05-2020, Barbara Rżana
Strona którą odwiedzasz korzysta z plików cookies. Ustawienia dotyczące tych plików można zmienić w opcjach przeglądarki używanej do przeglądania Internetu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies przeczytaj Politykę cookies.